สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จำนวน 418 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เอกสารการสอนชุดวิชา พฤติกรรมผู้บริโภค หน่วยที่ 9-15 = Consumer Behavior / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 31
2 ความแข็งแรงของวัสดุ = Strength of Materials / สุกิจ นามพิชญ์และคนอื่น ๆ. 31
3 ภาวะการศึกษาไทย 2561/2562 : การปฏิรูปการศึกษาในยุคดิจิทัล /$cสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 31
4 มนุษยสัมพันธ์ = Human Relations/ กฤตยา อารยะศิริ. 31
5 คู่มือการจัดการภัยพิบัติ :มุมมองมิติหญิงชาย/ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. 31
6 ทศชาติชาดก : พระพุทธเจ้า 10 ชาติ. 22
7 "กัญชา" ช่วยรักษา "มะเร็ง"$c / นพ.อิสระ เจียวิริยบุญญา, ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี, ผศ.ดร.นพ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, พ.ท.ภก. บัญชา สุวรรณธาดา 22
8 The Queen = / Stephen Frears. 22
9 การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ : Professional risk management / จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. 22
10 กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย = Physical fitness activities / บรรเทิง เกิดปรางค์. 22
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?