สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 155 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 รายงานการวิเคราะห์สมรรถนะและการปฏิบัติงานด้านการวัดและประเมินของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 31
2 ขอบคุณที่เหลียวมอง / เรื่องโดย : สมสนุก มีไชย ; ภาพโดย : ฮันส์ เกออร์ก แบร์เกอร์ ; แปลดดย : คำวอน บุนยะพอน : แปล. 22
3 ดนตรีพื้นบ้านกับการแสดงภาคใต้ / ควน ทวนยก. 22
4 เอกสารการสอนชุดวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น = Introduction to computer / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 22
5 โลกคอมบินาทอริก : คณิตศาสตร์ปรนัย เล่มที่ 36 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา. 22
6 สืบสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส = la Thailande : Continuite du partenariat avec la France / บรรณาธิการ, หลุยส์ กาโบด และเพ็ญศิริ เจริญพจน์, บรรณาธิการ. 22
7 การดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านม่วง อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย/วิทยานิพนธ์ของทวีวัฒน์ บุญเรือง. 22
8 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : หลักและทฤษฎี / สมพร อิศวิลานนท์. 22
9 Thinking classroom : เปลี่ยนห้องเรียนให้เป็นห้องคิดด้วยการสืบถามเชิงปรัชญา / บรรจง อมรชีวิน 22
10 ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ / คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 22
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?