ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564 พบ 14 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การอ่านทำนองร้อยกรองไทย / นันทา ขุนภักดี.
ชื่อผู้แต่ง นันทา ขุนภักดี.
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 895.911 น115ก 2559
วันที่สร้าง 02 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (4 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อมูลสถิติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 / สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง.
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 324.9593 ข19 2563
วันที่สร้าง 02 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ วิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่อง ครอบครัวเควียร์ : พหุอัตลักษณ์ ความสัมพันธ์ และยุทธศาสตร์ ครอบครัวเลสเบี้ยนชนชั้นแรงงาน / อาทิตยา อาษา.
ชื่อผู้แต่ง อาทิตยา อาษา.
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ ว.306.7663 อ24ค 2563
วันที่สร้าง 02 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทฤษฎีจำนวน = Number Theory / วรรณธิดา ยลวิลาศ
ชื่อผู้แต่ง วรรณธิดา ยลวิลาศ
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 512 ว137ท 2563
วันที่สร้าง 02 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย พ.ศ. = Dietary reference intake for Thais / คณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
ชื่อผู้แต่ง คณะกรรมการและคณะทำงานปรับปรุงข้อกำหนดสารอาหารที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 613.2 ค14ป 2563
วันที่สร้าง 02 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยประเมินผล : โครงการเสริมสร้างศักยภาพแรงงานข้ามชาติและการคุ้มครองทางสังคม = The Evaluation of the empowering migrant workers in labour and social protection / สุพจน์ เด่นดวง และนาถฤดี เด่นดวง
ชื่อผู้แต่ง สุพจน์ เด่นดวง
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 331.62 ส46ร 2558
วันที่สร้าง 02 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อุดมการณ์ชาวนาอีสานในขบวนการเสรีไทย / ธันวา ใจเที่ยง
ชื่อผู้แต่ง ธันวา ใจเที่ยง
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 305.55 ธ115อ 2564
วันที่สร้าง 02 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: ถูกยืม (1 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กฎหมายอาญา : หลักและปัญหา / ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
ชื่อผู้แต่ง ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ.
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ กม.345.593 ท17ก 2540
วันที่สร้าง 01 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิจัยชุมชนด้วยวิธีวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน = Rapid ethnographic community assessment process : RECAP) / ขนิษฐา นันทบุตร ; พีรพงษ์ บุญสวัสิดิ์กุลชัย, นิศาชล บุปผา และอรุณณี ใจเที่ยง, ผู้แต่งร่วม.
ชื่อผู้แต่ง ขนิษฐา นันทบุตร
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 307.72 ข15ก 2561
วันที่สร้าง 01 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ข้อกฎหมายและข้อนโยบายด้านนโยบายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ผ่านกรณีศึกษาเรื่องจริงของมนุษย์ที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐไทยและรัฐต่างประเทศพร้อมกัน :$b"คนหลายรัฐ คนหลายทะเบียนราษฎร คนหลายสัญชาติ" / พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
ชื่อผู้แต่ง พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ กม.341 พ115ข 2562
วันที่สร้าง 01 มี.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?