ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564 พบ 14 รายการ
1 ประเภทวัสดุ รายงานการวิจัย
ชื่อเรื่อง ศึกษาและพัฒนาศักยภาพการผลิตผ้าฝ้ายเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สีเขียวจากอัตลักษณ์ชนเผ่าภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์ = Study and Development of Cotton Fabric Production Capability toward Green Product and Package Designing from PhuThai Tribe Identity in Kalasin Province / มัณฑนา ทองสุพล, ประพันธ์ เนียมสา, หัสยา สิงห์ศรี และกนกเนตร พินิจด่านกลาง
ชื่อผู้แต่ง มัณฑนา ทองสุพล
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ วจ.633.58 ม114ศ 2562
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ รายงานการวิจัย
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการป้องกันภาวะข้อเข่าเสื่อมจากการนั่งสวดมนต์ของผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ = Program for the prevention of knee osteoarthritis from pray sitting among elderly by community participation Song Plueai Subdistrict, Namon District Kalasin Province / บุษกร สุวรรณรงค์, ธนูย์สิญจน์ สุขเสริม และพิพิธธนวดี สมคะเณย์
ชื่อผู้แต่ง บุษกร สุวรรณรงค์
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ วจ.616.7223 บ48ป 2562
วันที่สร้าง 18 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ = Ethics of the medical profession / วิรัช ทุ่งวชิรกุล, แสงเทียน อยู่เถา, มานัส โพธาภรณ์
ชื่อผู้แต่ง วิรัช ทุ่งวชิรกุล
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 174.2 ว37จ 2560
วันที่สร้าง 15 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คัสซันดรา = Kassandra / คริสตา โวล์ฟ ; มธุรส ศรีนวรัตน์, แปล
ชื่อผู้แต่ง โวล์ฟ, คริสตา
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ น. ว87ค 2556
วันที่สร้าง 14 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (6 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ = Ethics of the polices profession / อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์, ปรีดา เปี่ยมวารี, สุมนทิพย์ จิตสว่าง
ชื่อผู้แต่ง อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 174.93632 อ14จ 2559
วันที่สร้าง 14 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (2 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง อารยธรรมตะวันออก : อารยธรรมอินเดีย / คุณหญิงสุริยา รัตนกุล
ชื่อผู้แต่ง สุริยา รัตนกุล,
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 954 ส47อ 2556
วันที่สร้าง 12 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โรคติดเชื้อราชั้นตื้นที่พบบ่อยในภูมิภาคเขตร้อน = Common superficial fungal infections in tropics / บรรณาธิการ, นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ 616.969 ร81 2561
วันที่สร้าง 12 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: อยู่บนชั้น (5 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วชิรญาณวิเศษ / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ อ.089.95911 ว12
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (5 เล่ม)
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (4 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรมพระจันทบุรี (เมื่อดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังฯ) / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ อ.354.593062 ก17 2562
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทำเนียบนาม ภาค 1-4 และทำเนียบข้าราชการวังหลัง / จัดทำโดย มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ห้องสมุด งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา (พื้นที่นามน)
เลขหมู่ อ.354.59300025 ท245 2563
วันที่สร้าง 01 ต.ค. 2564
ทรัพยากร
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในเมือง
- สถานะ: ใช้ภายในห้องสมุด (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?